Στοιχεία οικονομικής διεύθυνσης

Διεύθυνση Οικονομικής Οργάνωσης και Υποστήριξης,

Η Διεύθυνση Οικονομικής Οργάνωσης και Υποστήριξης είναι αρμόδια για την υποστήριξη και τον έλεγχο της οικονομικής λειτουργίας της ΥΠΕ και των εποπτευόμενων ΦΠΥΥKA. Η αρμοδιότητα αυτή κατανέμεται στα τμήματα της ως ακολούθως:

α)   Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης,

1. Συντάσσει τον Προϋπολογισμό, Απολογισμό, Ισολογισμό της Y.ΠE. και έχει όλες τις αρμοδιότητες οικονομικής υποστήριξης των Διευθύνσεων της. Ειδικότερα: Μεριμνά για την εκκαθάριση και την καταβολή των τακτικών και πρόσθετων αποδοχών του προσωπικού της Υ.ΠΕ. και διενεργεί τις πάσης φύσεως πληρωμές, τηρεί τα προβλεπόμενα λογιστικά βιβλία, στοιχεία και λογαριασμούς και μεριμνά για την εκκαθάριση και καταβολή των λειτουργικών και λοιπών δαπανών της.

2. Παρακολουθεί και παρεμβαίνει στη σύνταξη των προϋπολογισμών και των τροποποιήσεων αυτών των ΦΠΥΥKA της Περιφέρειας και μεριμνά για τον έλεγχο της εκτέλεσης των ανωτέρω προϋπολογισμών σε μηνιαία και ετήσια βάση.

3. Ελέγχει τους Απολογισμούς και Ισολογισμούς των ΦΠΥΥΚΑ της ΥΠΕ.

4. Αξιολογεί τη διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων των ΦΠΥΥKA της ΥΠΕ.

5. Μεριμνά για την εφαρμογή του διπλογραφικού λογιστικού συστήματος και της αναλυτικής λογιστικής από τους ΦΠΥΥKA της ΥΠΕ.

6. Διεκπεραιώνει τη διαδικασία χορήγησης και πληρωμής των επιχορηγήσεων που δίνονται από τη Διοίκηση της Υ.ΠΕ. στους εποπτευόμενους φορείς της.

7. Συγκεντρώνει και επεξεργάζεται τα οικονομικά στοιχεία των εποπτευόμενων ΦΠΥΥΚΑ.

β) Τμήμα Προμηθειών.

1. Διεκπεραιώνει τις απαιτούμενες διαδικασίες για τις προμήθειες της Υ.ΠΕ.

2. Συγκεντρώνει τα Προγράμματα Προμηθειών όλων των ΦΠΥΥKA της οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας, καθώς και τις τροποποιήσεις τους, και τα αξιολογεί, ελέγχει και ενοποιεί. Επίσης, μπορεί να διενεργεί διαγωνισμούς κατά τις κείμενες διατάξεις.


Στοιχεία Επικοινωνίας

Τηλέφωνα Επικοινωνίας 2ης ΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ

213 2004 200 & 205

210 42 12 180/228

2Η ΔΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

Bρείτε μας στον Χάρτη

Διεύθυνση υπηρεσίας

Θηβών 196 Αγ. Ιωάννης Ρέντης 182 33

Είσοδος για το parking

Μαρκ. Μπότσαρη 5 Αγ. Ιωάννης Ρέντης 182 33