Διεύθυνση Ενιαίας Τεχνικής Υπηρεσίας

Διεύθυνση Ενιαίας Τεχνικής Υπηρεσίας

Το έργο της Υπηρεσίας συνίσταται:

  • Στον έλεγχο, εποπτεία και συντονισμό των Τεχνικών Υπηρεσιών των Μονάδων περιοχής ευθύνης της ΥΠΕ.
  • Στη σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια προϊόντων, μηχανημάτων και υπηρεσιών, κινητών και ακινήτων πραγμάτων από τη Διοίκηση της ΥΠΕ και των Μονάδων ευθύνης της.
  • Στη σύνταξη μελετών, εισηγήσεων, τεχνικών εκθέσεων και γνωματεύσεων, για οποιοδήποτε τεχνικό θέμα, που αφορά οποιοδήποτε κινητό και ακίνητο στοιχείο, που ανήκει ή πρόκειται να αποκτηθεί από την ΥΠΕ και τους Φορείς ευθύνης της, κατόπιν αιτήματος του Διοικητού αυτής ή του Δ.Σ. των Φορέων περιοχής ευθύνης της ΥΠΕ.
  • Στην εκτέλεση τεχνικών έργων, στην επισκευή και τη συντήρηση όλων των κινητών και ακινήτων περιουσιακών στοιχείων και των Φορέων περιοχής ευθύνης της ΥΠΕ.
  • Στη συμμετοχή της Υπηρεσίας ή υπαλλήλων αυτής σε Επιτροπές κατάρτισης αυτοψίας, πραγματογνωμοσύνης, κατάρτισης κτιριολογικών προγραμμάτων, αξιοποίησης κινητής και ακίνητης περιουσίας της ΥΠΕ και των Φορέων αυτής, σε διαγωνισμούς για την προμήθεια πάσης φύσεως κινητών και ακινήτων πραγμάτων, μηχανημάτων, εγκαταστάσεων.
  • Στον έλεγχο, επίβλεψη και παραλαβή κάθε τεχνικού έργου και προμήθειας υπηρεσιών, μηχανημάτων, κινητών και ακινήτων στοιχείων.

Η Διεύθυνση περιλαμβάνει τα ακόλουθα τμήματα:

α) Τμήμα Βιοϊατρικής Τεχνολογίας.

Το τμήμα Βιοϊατρικής Τεχνολογίας, που έχει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

- Γνωμοδοτεί και εισηγείται για την ορθολογική χρήση του Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού των ΦΠΥΥΚΑ της ΥΠΕ.

- Γνωμοδοτεί και εισηγείται για την αξιοποίηση και την αξιόπιστη λειτουργία του Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού των ΦΠΥΥΚΑ της ΥΠΕ.

- Παρέχει Τεχνική υποστήριξη στα θέματα προμηθειών Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού στο Τμήμα Προμηθειών της Διεύθυνσης Οικονομικής Οργάνωσης και Υποστήριξης της Διοίκησης της ΥΠΕ.

- Γνωμοδοτεί και εισηγείται για την ανάθεση και επίβλεψη συμβάσεων συντήρησης Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού των ΦΠΥΥΚΑ της ΥΠΕ.

- Γνωμοδοτεί, εισηγείται και συντάσσει προδιαγραφές Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού των ΦΠΥΥΚΑ της ΥΠΕ.

- Όπου απαιτείται από τον νόμο 3329/2005 θα προβαίνει στις αντίστοιχες εισηγήσεις – γνωμοδοτήσεις προς τον Διοικητή ή το Διοικητικό Συμβούλιο της ΥΠΕ.

β) Τμήμα Έργων,

Το Τμήμα Έργων, είναι υπεύθυνο για την δημοπράτηση, εκτέλεση, επίβλεψη, και την παραλαβή έργων των ΦΠΥΥΚΑ της ΥΠΕ, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3329/2005 (ΦΕΚ 81/Α’/2005) «Περιφερειακή συγκρότηση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» και των σχετικών διατάξεων περί «Δημοσίων Έργων» και έχει τις εξής αρμοδιότητες:

- Ελέγχει και εποπτεύει τον προγραμματισμό και την εκτέλεση των απαραίτητων τεχνικών έργων, συντήρησης, ανανέωσης, επέκτασης και βελτίωσης των κτιριακών-οικοδομικών, μηχανολογικών, ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, δικτύων και συστημάτων Πληροφορικής των ΦΠΥΥΚΑ της ΥΠΕ.

- Παρέχει τεχνική υποστήριξη στα θέματα προμηθειών-εξοπλισμού στο Τμήμα Προμηθειών της Διεύθυνσης Οικονομικής Οργάνωσης και Υποστήριξης της ΥΠΕ, για τον απαραίτητο οικοδομικό, μηχανολογικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό των εγκαταστάσεων, των ανταλλακτικών συντήρησης και των απαραιτήτων αναλωσίμων υλικών λειτουργίας των οικοδομικών αλλά και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων των ΦΠΥΥΚΑ της ΥΠΕ.

- Γνωμοδοτεί για τις αναθέσεις και τις επιβλέψεις συμβάσεων συντήρησης (προληπτικής-επανορθωτικής) των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και κτιριακών εγκαταστάσεων των ΦΠΥΥΚΑ της ΥΠΕ, όπου απαιτείται.

- Γνωμοδοτεί για την ικανοποιητική και σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και κανονισμούς λειτουργία, την εισήγηση ανανέωσης ή βελτίωσης, όπου απαιτείται, του μόνιμου εξοπλισμού μαγειρείων (Γραφείο Διατροφής), του μόνιμου εξοπλισμού Πλυντηρίων-σιδερωτήριων (Γραφείο Ιματισμού), του λοιπού μόνιμου και κινητού εξοπλισμού καθώς και του κινητού και μόνιμου Ξενοδοχειακού Εξοπλισμού των ΦΠΥΥΚΑ της ΥΠΕ.

- Όπου απαιτείται από τον νόμο 3329/2005 θα προβαίνει στις αντίστοιχες εισηγήσεις – γνωμοδοτήσεις προς τον Διοικητή ή το Διοικητικό Συμβούλιο της ΥΠΕ.

γ) Τμήμα Μελετών,

Το Τμήμα Μελετών έχει τις εξής αρμοδιότητες:

- Προβαίνει στις αντίστοιχες εισηγήσεις - γνωμοδοτήσεις προς τον Διοικητή ή το Διοικητικό Συμβούλιο της ΥΠΕ, συντάσσει προδιαγραφές, εκπονεί μελέτες και μεριμνά για ανάθεση και εκτέλεση Δημόσιων Συμβάσεων εκπόνησης μελετών, παροχής συναφών υπηρεσιών κλπ. που αφορούν έργα επεκτάσεων, επισκευών ανακαινίσεων και αναδιαρρυθμίσεων κλπ., σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις μελετών των ΦΠΥΥΚΑ της ΥΠΕ.

- Την διαδικασία εκδόσεως οικοδομικών αδειών.

- Την κτηματογράφηση ή τον έλεγχο κτηματογράφησης και την τήρηση αρχείου της ακίνητης περιουσίας.

- Τη σύνταξη σχετικού για κάθε ακίνητο σχεδιαγράμματος.

Τον σχεδιασμό και προγραμματισμό για την καλύτερη αξιοποίηση της περιουσίας σε συνεργασία με την Διεύθυνση Οικονομικής Οργάνωσης και Υποστήριξης. Επίσης κάνει εισηγήσεις στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΥΠΕ σε συνεργασία με την Νομική Υπηρεσία και την Διεύθυνση Οικονομικής Οργάνωσης και Υποστήριξης για την αποδοχή κληροδοτημάτων κ.λπ. καθώς και την διενέργεια αυτοψιών, μετρήσεων και εκτιμήσεων, προς υποστήριξη των συμφερόντων της ΥΠΕ και των ΦΠΥΥΚΑ της.


Στοιχεία Επικοινωνίας

Τηλέφωνα Επικοινωνίας 2ης ΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ

213 2004 200 & 205

210 42 12 180/228

2Η ΔΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

Bρείτε μας στον Χάρτη

Διεύθυνση υπηρεσίας

Θηβών 196 Αγ. Ιωάννης Ρέντης 182 33

Είσοδος για το parking

Μαρκ. Μπότσαρη 5 Αγ. Ιωάννης Ρέντης 182 33