5.9.2018 Πίνακες Υποψηφίων Επικουρικού Προσωπικού

5.9.2018 Πίνακες Υποψηφίων Επικουρικού Προσωπικού

Ανάρτηση Πινάκων Επικουρικού Προσωπικού

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕ ΑΝΑ ΦΟΡΕΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΜ ΑΝΑ ΦΟΡΕΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ ΑΝΑ ΦΟΡΕΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕ ΑΝΑ ΦΟΡΕΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΕ ΑΝΑ ΦΟΡΕΑ

                      ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ(7.9.2018)

Σύμφωνα με το αρ. 8 της υπ’ αρ. Γ4β/Γ.Π.οικ.50604/04-07-2018 (Β’ 2607) Υπουργικής Απόφασης «Καθορισμός του τρόπου και της διαδικασίας τήρησης καταλόγου επικουρικού προσωπικού», όπως διορθώθηκε με τη αρ.πρωτ. Γ4β/Γ.Π.οικ.57727/24-7-2018 (Β’ 3088) «δημοσίευση διόρθωσης σφάλματος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως», οι ενστάσεις υποβάλλονται στο ΑΣΕΠ εντός 15 ημέρων (λήξη ημερομηνίας υποβολής ένστασης 21/9/2018).

Δείτε εδώ>Πρότυπο ένστασης

 

 

 

Στοιχεία Επικοινωνίας

Τηλέφωνα Επικοινωνίας 2ης ΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ

213 2004 200 & 205

210 42 12 180/228

2Η ΔΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

Bρείτε μας στον Χάρτη