16.10.2017 Ενημέρωση για την διακήρυξη ΔΘΝ 4/2017(ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ)

Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης για την  προμήθεια  Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού και Ψηφιοποίηση Ακτινολογικών Εργαστηρίων έχει καταχωρηθεί στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: "http://www.promitheus.gov.gr", όπου έλαβε Συστημικό Αριθμό : 47195 αντί 46100. 

Στοιχεία Επικοινωνίας

Τηλέφωνα Επικοινωνίας 2ης ΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ

213 2004 200 & 205

210 42 12 180/228

2Η ΔΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

Bρείτε μας στον Χάρτη