Κάπνισμα

Βλαβερές συνέπειες του καπνίσματος
Υγειονομική Διάταξη για την απαγόρευση του καπνίσματος σε δημόσιους χώρους, μεταφορικά μέσα και μονάδες παροχής υπηρεσιών Υγείας κτλ.Βλαβερές συνέπειες του καπνίσματος

Συνήθως τα άτομα νεαρής ηλικίας αρχίζουν το κάπνισμα από περιέργεια, για να μιμηθούν τους φίλους τους ή από πλήξη και όρεξη για κάτι καινούργιο. Οι νεαροί ζητούν στις περισσότερες περιπτώσεις την αναγνώριση, από την παρέα μέσω του καπνίσματος. Αντιθέτως της χρήσης ναρκωτικών, δεν υπάρχουν άμεσες παρενέργειες από το κάπνισμα, ωστόσο όμως με το πέρασμα του χρόνου δημιουργείται μια ισχυρή εξάρτηση, η οποία πολλές φορές μετατρέπεται σε άγχος, φοβία και επιθετικότητα απέναντι σε άλλους, όταν περνάει αρκετό χρονικό διάστημα χωρίς κάπνισμα. Σε εκατομμύρια καπνιστές παρατηρούνται τυπικά σημάδια εξάρτησης. Συνήθως το κόψιμο του καπνίσματος, ενώ είναι επιθυμητό από τον ίδιο τον καπνιστή είναι πολύ δύσκολο.
Με κάθε τσιγάρο μεταφέρονται εκατοντάδες βλαβερές ουσίες στον οργανισμό. Το 90% αυτών των βλαβερών ουσιών μένουν στα πνευμόνια ή μεταφέρονται σε άλλα διάφορα όργανα.
Σε σχέση με τους μη καπνιστές, παρατηρούνται στους καπνιστές συχνότερα παθήσεις από καρκίνο, Καρδιοπάθειες, βρογχικό άσθμα, αλλεργίες, παθήσεις στο στομάχι κτλ. Οι μακροπρόθεσμες συνέπειες του καπνίσματος είναι ιδιαίτερα βλαβερές και επικίνδυνες για την υγεία του ανθρώπου.
Από νεότερες έρευνες που έχουν διεξαχθεί, προκύπτει ότι, πέρα από τους καπνιστές και η παθητική καπνιστές εκτίθενται σε κίνδυνο. Ήδη στην Ευρώπη αλλά και πλέον στην Ελλάδα, σε όλους τους δημόσιους χώρους (Δημόσια κτίρια, Μέσα μαζικής μεταφοράς, στα γραφεία και σε πολλούς άλλους εργασιακούς χώρους) απαγορεύεται το κάπνισμα.
Το κάπνισμα όμως επιβαρύνει και την οικονομία του κράτους. Το κόστος που δημιουργείται από τις ασθένειες λόγω του καπνίσματος ή τα εργατικά ατυχήματα καλύπτεται κατά ένα μέρος μόνο από την φορολογία που υποβάλλεται σε κάθε πακέτο.

Αιτίες για το ξεκίνημα του καπνίσματος

· Αρνητική στάση απέναντι στην σχολική και επαγγελματική πορεία
· Ανάγκη για εκδήλωση της ίδιας ανεξαρτησίας
· Επηρεασμός από την παρέα (Peer-Group)
· Απομάκρυνση από την οικογένειαΆλλες πηγές σχετικές με το κάπνισμα.


http://health.in.gr/narticle.asp?arcode=12940 (Αφιέρωμα κατά του καπνίσματος)

http://www.disabled.gr/gr-arts/18smoke.html (ΚΑΠΝΙΣΜΑ, ΠΝΕΥΜΟΝΕΣ, ΔΕΡΜΑ και ΟΥΡΟΔΟΧΟΣ ΚΥΣΤΗ)

http://www.datagyn.com/artman/publish/article_83.shtml (Γυναίκες και Κάπνισμα)

http://www.iatronet.gr/HTMLpages/MainPages/YgiaNosoi/Maieutiki/Maieftiki_kapnisma_egimo.htm (Κάπνισμα και
εγκυμοσύνη)

http://www.mednet.gr/agogi/kapnisma.htm (Πώς να διακόψετε το κάπνισμα)

Υγειονομική Διάταξη για την απαγόρευση του καπνίσματος σε δημόσιους χώρους, μεταφορικά μέσα και μονάδες παροχής υπηρεσιών Υγείας κτλ.


Αριθ.ΥΙ/Γ.Π./οικ.76017


Απαγόρευση του καπνίσματος σε δημόσιους χώρους, μεταφορικά μέσα και μονάδες παροχής Υπηρεσιών Υγείας.

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

 

  1. Του Α. Ν. 2520/40 (ΦΕΚ 273/1940 τ. Α΄) ¨Περί Υγειονομικών Διατάξεων¨.
  2. Του Ν. 2218/94 (ΦΕΚ 90/1994 τ.Α΄) ¨Ίδρυση νομαρχιακής αυτοδιοίκησης. Τροποποίηση διατάξεων για την πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση και την περιφέρεια και άλλες διατάξεις¨.
  3. Του Π. Δ/γματος 95/2000 (ΦΕΚ 76/2000 τ.Α΄) ¨Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας¨.
  4. Της 3418/ 9-7-2002 (ΦΕΚ 861/2002 τ.Β΄) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υγείας Πρόνοιας ¨Περί αναθέσεως αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Υγείας και Πρόνοιας Έκτορα Νασιώκα, Ελπίδα Τσουρή και Δημήτριο Θάνο¨ και
  5. την ανάγκη λήψης μέτρων για την προστασία της Δημόσιας Υγείας από τις επιπτώσεις του καπνού των τσιγάρων.

Η Υγειονομική Διάταξη, η οποία ισχύει σε όλη την Επικράτεια και ο συγκεκριμένος Νόμος έχει εκδοθεί στο (ΦΕΚ Αρ. Φύλλου 1001 1-8-2002 Τεύχος Δεύτερο).

Το Υπουργείο μας, αναπτύσσοντας ολοκληρωμένη αντικαπνιστική πολιτική με στόχους:

α) την πρόληψη της έναρξης του καπνίσματος, κυρίως από τους νέους,
β) τη διακοπή του καπνίσματος από του καπνιστές,
γ) τη μείωση του παθητικού καπνίσματος και
δ) τη δημιουργία υποστηρικτικού αντικαπνιστικού περιβάλλοντος που θα συμβάλλει με συμπεριφορές και στάσεις που προάγουν τη Δημόσια Υγεία μέσα από τη μείωση της κατανάλωσης προϊόντων καπνού, εξέδωσε την υπ, αριθμ. Υ1/Γ.Π./ οίκ. 76017 Υγειονομική Διάταξη "Περί απαγορεύσεως του καπνίσματος σε δημόσιους χώρους, μεταφορικά μέσα και μονάδες παροχής υπηρεσιών Υγείας", η οποία δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. 1001/1-8-2002, τεύχος Β΄.

Σκοπός της παραπάνω υγειονομικής διάταξης είναι η λήψη μέτρων για την προστασία της Δημόσιας Υγείας από τις επιπτώσεις του καπνού των τσιγάρων.

Συγκεκριμένα:

1. Με τις διατάξεις τις παραγράφου Ι -α απαγορεύεται το κάπνισμα σε όλα τα κτίρια όπου στεγάζονται Γραφεία Δημοσίων Υπηρεσιών, Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ. που εποπτεύονται και επιχορηγούνται από το Κράτος, Οργανισμοί και άλλα Ιδρύματα (Ο.Τ.Ε., Δ.Ε.Η., ΕΛ.ΤΑ. κλπ), καθώς επίσης και σε χώρους εργασίας ιδιωτικών φορέων, αλλά και στους χώρους μακράς αναμονής του κοινού (αίθουσες αναμονής αεροδρομίων κλπ).

Με τη διάταξη αυτή οι υπεύθυνοι φορείς υποχρεούνται από 1/10/02 να διαμορφώσουν ειδικούς χώρους (καπνιστήρια), όπου θα μεταβαίνουν οι καπνιστές για να καπνίσουν. Οι χώροι αυτοί το εμβαδόν των οποίων θα είναι ανάλογο με την δυναμικότητα της υπηρεσίας θα πρέπει να εξαερίζονται επαρκώς με φυσικό ή τεχνητό τρόπο. Εξυπακούεται ότι η δημιουργία των χώρων αυτών και η προσέλευση των καπνιστών σε αυτούς δεν θα εμποδίζει την απρόσκοπτη λειτουργία της υπηρεσίας.

Για την αποτελεσματική εφαρμογή της διάταξης κρίνεται απαραίτητη:

α) επιγραφή αναρτημένη στην είσοδο του κτιρίου απαγορευτική για το κάπνισμα β) επιγραφή στον ειδικό χώρο (καπνιστήριο) με το λογότυπο ''επιτρέπεται το κάπνισμα''.

Υπεύθυνοι για την εφαρμογή της παραπάνω παραγράφου είναι οι άμεσοι προϊστάμενοι των υπηρεσιών των χωρών στέγασης αυτών.

2. Με τις διατάξεις της παραγράφου Ι -β απαγορεύεται το κάπνισμα σε όλες τις μονάδες παροχής υπηρεσιών υγείας, όπως τα Νοσοκομεία, Ιδιωτικές Κλινικές, Κέντρα Υγείας, Περιφερειακά Ιατρεία, Δημοτικά Ιατρεία, Ιατρεία Ν.Π.Δ.Δ ή Ν.Π.Ι.Δ., Ιδιωτικά Ιατρεία, Οδοντιατρεία, Φαρμακεία και λοιπές μονάδες Π.Φ.Υ., καθώς και σε οποιονδήποτε άλλο χώρο όπου παρέχονται υπηρεσίες υγείας.

Οι υπεύθυνοι φορείς από 1/10/02 υποχρεούνται να διαμορφώσουν ειδικούς χώρους (καπνιστήρια), όπου θα μεταβαίνουν οι καπνιστές για να καπνίσουν. Οι χώροι αυτοί το εμβαδόν των οποίων θα είναι ανάλογο με την δυναμικότητα του Νοσοκομείου, Κλινικής κτλ, θα πρέπει να εξαερίζονται επαρκώς με φυσικό ή τεχνητό τρόπο. Η δημιουργία των χώρων αυτών και η προσέλευση των καπνιστών σε αυτούς δεν θα παρεμποδίζει την απρόσκοπτη λειτουργία των μονάδων υγείας κλπ που προβλέπονται στην παραπάνω παράγραφο της υγειονομικής διάταξης.

Για την αποτελεσματική εφαρμογή της διάταξης κρίνεται απαραίτητη:

α) επιγραφή αναρτημένη στην είσοδο του κτιρίου απαγορευτική για το κάπνισμα β) επιγραφή στον ειδικό χώρο (καπνιστήριο) με το λογότυπο ''επιτρέπεται το κάπνισμα''.

Υπεύθυνοι εφαρμογής για τα Νοσοκομεία είναι οι Διοικητές και για τις Ιδιωτικές Κλινικές οι Διοικητικοί Δ/ντές.

Για τους άλλους χώρους οι οποίοι αναφέρονται παραπάνω οι άμεσοι προϊστάμενοι των υπηρεσιών των χωρών στέγασης αυτών και οι υπεύθυνοι λειτουργίας αυτών.
Οι ανωτέρω υπεύθυνοι, όπου επιβάλλεται από το μέγεθος και την δυναμικότητα των μονάδων υγείας για την καλύτερη εφαρμογή των μέτρων μπορούν να αναθέτουν σε ομάδες επιτήρησης την παρακολούθηση της εφαρμογής.

Πλέον των κυρώσεων όπως προβλέπεται παρακάτω. Στις Μονάδες Υγείας επιβάλλεται: α) στους παραβάτες ασθενείς πειθαρχικό εξιτήριο β) στους παραβάτες επισκέπτες και συνοδούς αποβολή από την Μονάδα Υγείας γ) στους υπεύθυνους εφαρμογής των διατάξεων της παρούσης και εργαζομένους στις Μονάδες Υγείας επιβάλλονται πειθαρχικές ποινές σύμφωνα με τις διατάξεις του Δημόσιο - υπαλληλικού Κώδικα.

3. Με τις διατάξεις της παραγράφου Ι -γ απαγορεύεται το κάπνισμα σε όλους τους χώρους όπου παρέχεται εκπαίδευση, τα σχολεία όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης (δημόσια ή ιδιωτικά) και τα Φροντιστήρια.
Με τις διατάξεις της παραγράφου Ι -δ απαγορεύεται το κάπνισμα στα νηπιαγωγεία, τους παιδικούς σταθμούς, βρεφονηπιακούς σταθμούς και παιδότοπους.

Οι υπεύθυνοι φορείς, των παραπάνω χώρων θα διαμορφώσουν ανάλογα με τις ανάγκες τους μικρό χώρο (καπνιστήριο), μόνο για το προσωπικό που επιθυμεί να καπνίσει.

Οι υπεύθυνοι των χώρων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης θα διαμορφώσουν ανάλογα με τις ανάγκες ειδικό χώρο (καπνιστήριο), για τους εργαζόμενους καπνιστές και φοιτητές. Οι χώροι αυτοί (καπνιστήρια) θα λειτουργούν χωρίς να παρεμποδίζουν την ουσιαστική λειτουργία στην υπηρεσία.

4. Με τις διατάξεις της παραγράφου ΙΙ απαγορεύεται το κάπνισμα σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς, όπως τα λεωφορεία (ΚΤΕΛ, Αστικά, Τουριστικά, Σχολικά κ.λπ), τα τρένα, (Ο.Σ.Ε., ΜΕΤΡΟ, ΗΣΑΠ.), τα πλοία εσωτερικών γραμμών, στα οποία, αν είναι εφικτό, πρέπει να διαμορφωθούν ειδικοί χώροι - καπνιστήρια - ανά όροφο, και στα ΤΑΞΙ. Στα τρένα του Ο.Σ.Ε. το κάπνισμα επιτρέπεται στα κυλικεία.

5. Τέλος με τις διατάξεις της παραγράφου ΙΙΙ, της εν λόγω υγειονομικής διάταξης, απαγορεύεται το κάπνισμα στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος κατά την έννοια των διατάξεων της Α1β/8577/83 Υγειονομικής διάταξης, με εξαίρεση τα αμιγή Μπαρ και τα αμιγή παραδοσιακά καφενεία και τα Κέντρα Διασκέδασης του άρθρου 41.

Τα καταστήματα, που εξυπηρετούν καθισμένους πελάτες, των άρθρων 37, 38, 39 και 40 της ανωτέρω υγειονομικής διάταξης, τα οποία θα αρχίσουν τη λειτουργία τους μετά την εφαρμογή της νέας υγειονομικής διάταξης, δηλαδή μετά την 1-10-2002, υποχρεούνται να καθορίσουν χώρο τουλάχιστον 50% της αίθουσας πελατών για τους μη καπνίζοντες. Στον υπόλοιπο χώρο όπου θα επιτρέπεται το κάπνισμα θα τοποθετηθεί πινακίδα με την ένδειξη "Μόνο εδώ επιτρέπεται το κάπνισμα". Οι χώροι πρέπει να έχουν ειδικό μηχάνημα εξαερισμού εγκατάσταση συνεχούς και πλήρους ανανέωσης αέρος. Οι δύο χώροι θα αποτυπώνονται στα σχεδιαγράμματα που προσκομίζονται για την έκδοση της άδειας ιδρύσεως και λειτουργίας και θα αναγράφεται στην άδεια λειτουργίας (χώρος αίθουσας πελατών για μη καπνίζοντες - τόσα - τετραγωνικά μέτρα και χώρος για καπνίζοντες - τόσα - τετραγωνικά μέτρα).

Τα παραπάνω καταστήματα, τα οποία ήδη λειτουργούν κατά τη δημοσίευση της νέας υγειονομικής διάταξης, υποχρεούνται από 1/10/2002 και εντός εύλογου χρονικού διαστήματος που δεν θα υπερβαίνει τους δύο (2) μήνες, να καθορίσουν χώρο τουλάχιστον 50% της αίθουσας πελατών για τους μη καπνίζοντες. Στον υπόλοιπο χώρο όπου θα επιτρέπεται το κάπνισμα θα τοποθετηθεί πινακίδα με την ένδειξη "Μόνο εδώ επιτρέπεται το κάπνισμα" και να αναρτήσουν δίπλα στην άδεια λειτουργίας σχεδιάγραμμα κάτοψης της αίθουσας πελατών 1 : 50, στο οποίο θα απεικονίζονται ακριβώς οι δύο χώροι. Και στις δύο περιπτώσεις (νέες και παλαιές άδειες λειτουργίας), ο χωρισμός μπορεί να είναι φυσικός (με τοίχο) ή και νοητός.

Στο χώρο όπου θα καθορισθούν οι θέσεις που προορίζονται για τους μη καπνίζοντες, δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση πάνω στα τραπέζια σταχτοδοχείων, στοιχείο το οποίο αποτελεί ένδειξη συμμόρφωσης με τα οριζόμενα στην υγειονομική διάταξη.

Στα καταστήματα της παρούσης παραγράφου εφόσον χρησιμοποιούν αποκλειστικά ή παράλληλα με την κλειστή αίθουσα πελατών και υπαίθριους χώρους, για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, επιτρέπεται το κάπνισμα και στους υπόλοιπους αυτούς χώρους.

Υπεύθυνοι εφαρμογής των παραπάνω διατάξεων είναι οι υπεύθυνοι εκμετάλλευσης των καταστημάτων. Καλό είναι τέλος στα μεγάλα καταστήματα να ορίζονται πρόσωπα τα οποία να ενημερώνουν τους πελάτες για την διάκριση των χώρων ή και των τμημάτων αυτών και να επιβλέπουν για την ομαλή εφαρμογή αυτής.

Οι παραβάτες της παρούσας διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με το άρθρο 3 του ΑΝ 2520/40 (ΦΕΚ 273/40 τ.Α) ''Περί Υγειονομικών Διατάξεων'' όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο μόνο του Ν 290 /1943 (ΦΕΚ 185 Α) που κυρώθηκε με την 303 /1946 ΠΥΣ και αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 4 του Ν 2207/94 (ΦΕΚ 65 Α) η οποία αντικαταστάθηκε εκ νέου με την παράγραφο 10 του άρθρου 11 του Ν 2307/95 (ΦΕΚ 113/95 τ Α). Η εκτέλεση της παρούσας ανατίθεται στα αρμόδια Υγειονομικά και λοιπά Κρατικά Όργανα.

Κατά την εφαρμογή των διατάξεων της νέας υγειονομικής διάταξης από τις Υπηρεσίες μας, πρέπει να ακολουθηθεί, αρχικά, η διαδικασία της ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών πάνω στη λογική της αντικαπνιστικής εκστρατείας που υιοθέτησε το Υπουργείο μας. Στις περιπτώσεις, που διαπιστώνετε ότι δεν υπάρχει κατανόηση και διάθεση για συμμόρφωση πρέπει να εισηγείστε την επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων, ενημερώνοντας σχετικά τους παραβάτες. Οι ποινικές κυρώσεις που προβλέπονται είναι, σύμφωνα με τη διάταξη, ενιαίες για όλες τις περιπτώσεις των παραβάσεων (πλημμέλημα).

Σε κάθε περίπτωση πρέπει να υπάρξει η ανάλογη ευαισθησία για την αυστηρή επιτήρηση της εφαρμογής των μέτρων ακόμα και από υπαλλήλους, που είναι δυνατόν να ορίζονται από τους υπεύθυνους εφαρμογής της υγειονομικής διάταξης. Ο έλεγχος θα πρέπει να γίνεται με πνεύμα συνεργασίας και σεβασμού στους πολίτες και αποσκοπεί στην προστασία και προαγωγή της υγείας. Το Υπουργείο μας θα σας ενημερώσει έγκαιρα για οποιαδήποτε συμπλήρωση της διάταξης, κριθεί αναγκαία για την εφαρμογή της.

Του περιεχομένου της εγκυκλίου μας αυτής, στην οποία επισυνάπτεται, σε φωτοτυπία, το Φ.Ε.Κ. 1001/1-8-2002 τ. Β΄ όπου δημοσιεύτηκε η υγειονομική διάταξη, παρακαλούμε να λάβουν γνώση ενυπόγραφα όλοι οι υγειονομικοί υπάλληλοι που υπηρετούν στην Υπηρεσία σας.

Τέλος η παρούσα εγκύκλιος κοινοποιείται, με φωτοτυπία της υγειονομικής διάταξης, σε όλα τα Υπουργεία με την παράκληση να ενημερώσουν τις εποπτευόμενες υπηρεσίες τους και τους λοιπούς Φορείς (Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ., Οργανισμοί κ.λπ.) αρμοδιότητάς τους.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
Ε.ΝΑΣΙΩΚΑΣ


Στοιχεία Επικοινωνίας

Τηλέφωνα Επικοινωνίας 2ης ΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ

213 2004 200 & 205

210 42 12 180/228

2Η ΔΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

Bρείτε μας στον Χάρτη