Εξαρτήσεις από ουσίες

 

Πολιτικές στον τομέα των εξαρτήσεων
Εθνικό σχέδιο δράσης για την αντιμετώπιση των εξαρτήσεων
Μονάδες για την αντιμετώπιση των εξαρτήσεων από ουσίες στο Γ΄Πε.Σ.Υ.Π. Αττικής
Χρήσιμες συνδέσειςΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ

Η πολιτική για τις εξαρτήσεις σε ουσίες πρέπει να έχουν ειδική θέση μέσα στην γενικότερη πολιτική για την υγεία. Σπουδαίος λόγος για αυτό είναι, όπως και στον τομέα της ψυχικής υγείας, το στίγμα και η καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των ατόμων καθώς και η βοήθεια, που μεγάλη μερίδα εξ΄αυτών έχι ανάγκη, ώστε να βρει κατάλληλη στέγη και επαρκές εισόδημα.

Η χάραξη πολιτικής τόσο για τις εξαρτήσεις σε ουσίες, όσο και για την ψυχική υγεία, πρέπει να ενσωματωθεί στις σύνθετες κυβερνητικές πολιτικές για την υγεία, την πρόνοια και την κοινωνία γενικά. Η κοινωνική, πολιτική και οικονομική πραγματικότητα πρέπει να αποτυπωθεί σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. Κατά την χάραξη αυτών των πολιτικών, πρέπει να τεθούν ορισμένα ουσιαστικά ερωτήματα.

Οι πολιτικές για τις εξαρτήσεις έχουν μια ιδιομορφία, καθώς εμπλέκονται η καταστολή και άλλοι έλεγχοι που αφορούν στην προμήθεια των ψυχοδραστικών ουσιών, όπως και οι τρόποι αντιμετώπισης της απειλής για τη δημόσια ασφάλεια, που συνεπάγεται η χρήση αυτών. Οι πολιτικές αυτές πρέπει βέβαια να καλύπτουν την εκπαίδευση, πρόληψη, θεραπεία και αποκατάσταση.


"Έκθεση για την Παγκόσμια Υγεία 2001: Ψυχική Υγεία, Νέα Αντίληψη, Νέα Ελπίδα",
Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας, Υπουργείο Υγείας Πρόνοιας, 2001

Εθνικό σχέδιο δράσης για την αντιμετώπιση των εξαρτήσεων

Κατά την είσοδό της στον 21ο αιώνα η Ελλάδα φέρνει μαζί της το συνεχώς διογκούμενο πρόβλημα των ναρκωτικών, το οποίο έλαβε διαστάσεις επιδημίας στα τέλη του 20ου αιώνα.

Τα πρώτα σημεία της επικείμενης εξάπλωσης του φαινομένου φαίνονται στις αρχές της δεκαετίας του '80, συνεχίζοντας την αυξητική του πορεία με ταχείς ρυθμούς ιδιαίτερα από τα μέσα της δεκαετίας του '90. Η Ελλάδα το 1999 κατείχε την 5η θέση στους θανάτους από ναρκωτικά ανάμεσα στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με 2,2 θανάτους ανά 100,000 κατοίκους. Έτσι, το πρόβλημα - που δεν είχε πλέον σύνορα- ωθούσε συνεχώς σε νέες εξελίξεις στον τομέα της χάραξης πολιτικών σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο με στόχο την ενίσχυση της διεθνούς και ευρωπαϊκής συνεργασίας για την αντιμετώπισή του.

Κατά τη διάρκεια, ωστόσο, της δεκαετίας του '80 θεσπίστηκε ειδικό Νομοθετικό Πλαίσιο (Ν.1729/87) με το οποίο εγκαινιάστηκε η πραγμάτωση μιας συνολικότερης προσέγγισης του φαινομένου. Παράλληλα με την καταστολή, έμφαση δίδεται πλέον και στη μείωση της ζήτησης αλλά και στην επιεικέστερη ποινική αντιμετώπιση των εξαρτημένων χρηστών και τη διάκρισή τους από τους εμπόρους. Έτσι, με την ανάπτυξη των τριών τομέων πρόληψης (πρωτογενούς, δευτερογενούς, τριτογενούς) γίνεται η έναρξη της λειτουργίας του θεσμού των Κέντρων Πρόληψης, τη δημιουργία του προγράμματος υποκατάστασης με χορήγηση μεθαδόνης η εφαρμογή προγραμμάτων με στόχο την επαγγελματική και κοινωνική αποκατάσταση πρώην χρηστών.

Στην Ελλάδα οι υπηρεσίες που παρέχονται στον τομέα της εξάρτησης προσφέρονται από:
Επιχορηγούμενους από το κράτος φορείς (ΝΠΔΔ/ ΝΠΙΔ)
Μη κυβερνητικές οργανώσεις
Ιδιωτικούς Φορείς


Ο Οργανισμός Κατά των Ναρκωτικών (ΟΚΑΝΑ), ως ο εθνικός οργανισμός που έχει την ευθύνη-σύμφωνα με τον ιδρυτικό νόμο(2161/1993)- για τη χάραξη της εθνικής πολιτικής, το συντονισμό, την παρακολούθηση της υλοποίησης και την αξιολόγησή της, ανήκει στην πρώτη κατηγορία (Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας).ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ-ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

Η πολυπλοκότητα του φαινομένου των ναρκωτικών και η ανάγκη για διακρατική συνεργασία προκειμένου να διαμορφωθεί ευρωπαϊκή πολιτική για την αντιμετώπισή του, συντέλεσε στο σχεδιασμό και στην εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Σχεδίου Δράσης για την καταπολέμηση των ναρκωτικών 2000-2004, το οποίο βρίσκεται σήμερα σε εξέλιξη.

Το Ευρωπαϊκό Σχέδιο Δράσης, περιέχει κατευθυντήριες γραμμές για τις εθνικές πολιτικές και πλαίσια για τις επιμέρους δράσεις των χωρών-μελών. Αφού προσαρμοστούν οι κύριοι στόχοι του στην εθνική πραγματικότητα κάθε χώρας καταρτίζονται Εθνικά Σχέδια Δράσης τα οποία αποτελούν πανευρωπαϊκή προτεραιότητα. Το πρόβλημα των ναρκωτικών είναι πρόβλημα εθνικό και ως τέτοιο πρέπει να αντιμετωπιστεί. Η ενεργοποίηση, λοιπόν , Πολιτείας και Κοινωνίας πρέπει να στηρίζεται σε δύο κύριους πυλώνες:

1. τη μείωση της ζήτησης ουσιών , που συνδέεται με όλα τα επίπεδα πρόληψης (πρωτογενής, δευτερογενής και τριτογενής πρόληψη)
2. τη μείωση της προσφοράς η οποία σχετίζεται κυρίως με το θέμα της καταστολής.

Οι δύο αυτοί κύριοι πυλώνες περιλαμβάνουν δράσεις που αναπτύσσονται σε όλο το φάσμα του προβλήματος και απαιτούν τη δραστηριοποίηση 10 συνολικά συναρμόδιων Υπουργείων (Υγείας και Πρόνοιας, Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Εθνικής Άμυνας, Παιδείας, Εργασίας, Δικαιοσύνης, Δημόσιας Τάξης, Εμπορικής Ναυτιλίας, Οικονομίας και Οικονομικών, Πολιτισμού) που ενεργοποιούνται στους τομείς της πρόληψης, άμεσης παρέμβασης στην κρίση και μείωση της βλάβης, θεραπείας, καταστολής και κοινωνικής επανένταξης και δραστηριοποίησης.


Συγκεκριμένα, το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας υλοποιεί προγράμματα, σε όλη την επικράτεια, που έχουν σχέση με την:

Πρόληψη σε συνεργασία με τον ΟΚΑΝΑ, το ΚΕΘΕΑ, ΤΟ Ψ.Ν.Α. και Ψ.Ν.Θ.
Όσον αφορά τη Θεραπεία λειτούργησαν προγράμματα υποκατάστασης (στεγνά/ ανοιχτά και κλειστά) σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Ραφήνα, Λάρισα, Σαλαμίνα, Κρήτη καθώς και Συμβουλευτικά κέντρα και παιδικοί Σταθμοί για παιδιά εξαρτημένων γυναικών σε κάποιες από τις περιοχές αυτές - σε συνεργασία με φορείς που υπάγονται στο Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας.
Με στόχο τη Μείωση της Βλάβης λειτουργούν Κέντρο Βοήθειας (Δίκτυο Υπηρεσιών Κάλυψης Αναγκών Υγείας εξαρτημένων ατόμων) του ΟΚΑΝΑ και Κέντρο Μείωσης της βλάβης του ΚΕΘΕΑ (Αθήνα) καθώς και προγράμματα Συμβουλευτικής (του Ψ.Ν.Α.) και Υποστήριξης κρατουμένων στις Φυλακές (Κορυδαλλού, Βόλου, Κασσαβέτειας και Δικαστικές Φυλακές Διαβατών).
Τέλος, για να επιτευχθεί η Αποκατάσταση των απεξαρτημένων λειτουργούν Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης του ΚΕΘΕΑ και ΟΚΑΝΑ και Μονάδες Κοινωνικής Επανένταξης του Ψ.Ν.Α. και Ψ.Ν.Θ. που συμβάλλουν στην αποφυγή της υποτροπής που ελλοχεύει ως κίνδυνος μετά από μια υπερπροσπάθεια που έχει καταβάλει το άτομο για να νικήσει την εξάρτησή του από τις ουσίες.


Ως εθνικοί στόχοι που περιλαμβάνονται στο προτεινόμενο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την αντιμετώπιση των εξαρτησιογόνων ουσιών και της ουσιοεξάρτησης, διάρκειας 5 ετών, προτείνονται οι ακόλουθοι:

Ανάπτυξη υποδομής και προγραμμάτων πρόληψης ώστε να καλύπτεται το σύνολο του πληθυσμού της Χώρας. Ως αποτέλεσμα επιδιώκεται η αύξηση του βαθμού εγρήγορσης, ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης της κοινής γνώμης για τα προβλήματα εξάρτησης από ουσίες.
Ανάπτυξη υποδομών και προγραμμάτων θεραπείας, όλων των τύπων, ώστε να εξασφαλιστεί απρόσκοπτη πρόσβαση στο σύνολο της Χώρας.
Η μείωση της βλάβης από τη χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών.
Η μείωση της χρήσης ναρκωτικών, ιδιαίτερα σε χρήστες ηλικίας κάτω των 18 ετών.
Αντιστροφή (μείωση) της αυξητικής τάσης των αιφνίδιων θανάτων από ναρκωτικά.
Μείωση του αριθμού των συνδεόμενων με τα ναρκωτικά εγκληματικών πράξεων.
Μείωση της διαθέσιμης ποσότητας παράνομων ναρκωτικών ουσιών.

Το παρόν Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την αντιμετώπιση των Εξαρτησιογόνων Ουσιών και της Ουσιοεξάρτησης βασίζεται στη διαπίστωση ότι η αποτελεσματική δράση για την καταπολέμηση των ναρκωτικών απαιτεί μια ολοκληρωμένη και συνολική προσέγγιση.

Τρία είναι τα στοιχεία της Εθνικής Στρατηγικής:

πρώτον, η εφαρμογή του εθνικού συντονισμού για την αντιμετώπιση των εξαρτησιογόνων ουσιών και της ουσιοεξάρτησης,

δεύτερον, η αλληλεπίδραση μεταξύ μέτρων που λαμβάνει η Πολιτεία και των πρωτοβουλιών και δράσεων που αναπτύσσονται από την κοινωνία των πολιτών και

τρίτον, η διασφάλιση (από την Πολιτεία) της δυνατότητας λειτουργίας πολλών τύπων προγραμμάτων για κάθε τύπο χρήστη ή εξαρτημένου. Η πολιτική ευαισθητοποίηση και πολιτική δέσμευση για δράση απέναντι στο πρόβλημα κρίνεται αναγκαία για να ιδρυθούν και να ενισχυθούν μηχανισμοί εθνικού συντονισμού (Εθνικός Φορέας Συντονισμού).

Τέλος, καθοριστική σημασία για την πορεία και την επιτυχημένη εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Δράσης έχει ο διαρκής έλεγχος της επίτευξης των στόχων και η παρακολούθηση της εξέλιξης των δράσεων του. Ιδιαίτερα σημαντικός αναδεικνύεται, επίσης, ο ρόλος της διαδικασίας αξιολόγησης των εφαρμοζόμενων πολιτικών προγραμμάτων ώστε οι εφαρμοζόμενες πολιτικές να προσαρμόζονται στα νέα δεδομένα που προκύπτουν, να επανεκτιμώνται οι στόχοι και να επαναπροσδιορίζονται οι δράσεις για την επίτευξή των στόχων αυτών.

Οι παρεμβάσεις σε θεσμικό επίπεδο και η ανάπτυξη υποδομών και υπηρεσιών που προβλέπονται για το διάστημα 2002-2006, που ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη, αποδεικνύουν την αυξανόμενη ενεργοποίηση Πολιτείας και Κοινωνίας ώστε να αντιμετωπιστεί η μάστιγα των ναρκωτικών.

Συνεπώς, τα εθνικά μέτρα παρέμβασης για την αντιμετώπιση της εξάρτησης από ουσίες δίνουν έμφαση στην ενίσχυση της πρόληψης , την αριθμητική αύξηση και γεωγραφική επέκταση των θέσεων θεραπείας για την κάλυψη των αναγκών των εξαρτημένων ατόμων αλλά και στην έγκαιρη παρέμβαση σε νέα άτομα που εμπλέκονται στη χρήση ναρκωτικών.

ΠΗΓΕΣ :
Έκθεση Οργανισμού Κατά των Ναρκωτικών (Απολογισμός Έργου Τριετίας 1999-2002), Αθήνα, 2002.
Στοιχεία του Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας,
έτος αναφοράς : 1999.

Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας, "Πρόταση για το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την αντιμετώπιση της εξάρτησης από ουσίες" (www.mohaw.gr)

Μονάδες για την αντιμετώπιση των εξαρτήσεων από ουσίες στο Γ΄Πε.Σ.Υ.Π. Αττικής

Τα δύο Ψυχιατρικά Νοσοκομεία πρωτοστατούν στο χώρο της Ψυχιατρικής Μεταρρύθμισης στη χώρα μας. Η εφαρμογή της Ψυχιατρικής Μεταρρύθμισης ξεκίνησε στη χώρα μας με την ψήφιση του νόμου για το Εθνικό Σύστημα Υγείας (Ν. 1397/83), διευρύνθηκε με το Ν.2071/92 και παγιώθηκε με το Ν.2716/99 "Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός των υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας και άλλες διατάξεις". Με τον όρο αυτό εννοείται το σύνολο των παρεμβάσεων που επιτρέπουν στον ψυχικά ασθενή να παραμείνει ενεργός πολίτης, μέσα στο οικογενειακό και το ευρύτερο κοινωνικό του περιβάλλον με αυτονομία, οικονομική δράση και κοινωνική ένταξη.

Συγκεκριμένα, τα νοσοκομεία του Γ΄ ΠεΣΥΠ έχουν αναπτύξει δράσεις στα πλαίσια του Προγράμματος "Ψυχαργώς" και του Ε.Π. "Υγεία-Πρόνοια" μεταξύ 2000-2006. Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με την Ε(2001) 583/04.04.2001 και αποτελεί εξαιρετικά σημαντικό εργαλείο υλοποίησης της στρατηγικής του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας για την περίοδο αυτή. Η τομέας της Ψυχικής Υγείας καλύπτεται από τον Άξονα Προτεραιότητας 2 "Ψυχική Υγεία" και οι στόχοι του είναι:

Η τομεοποίηση των υπηρεσιών ψυχικής υγείας
Η ανάπτυξη ειδικής δράσης που αφορά στη λειτουργική αναβάθμιση κυρίως του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Αττικής, με στόχο τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των ασθενών κατά την παρούσα περίοδο και την ολοκληρωμένη προετοιμασία της εξόδου τους στην κοινότητα
Η ανάπτυξη κοινοτικών δομών και προγραμμάτων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας φροντίδας ψυχικής υγείας και η διασύνδεση των υπηρεσιών σε ολοκληρωμένα δίκτυα στο πλαίσιο των τομέων ψυχικής υγείας
Η διασφάλιση της συνέχειας της φροντίδας για τους πληθυσμούς-στόχους στο επίπεδο της κοινότητας
Η προαγωγή της πρόληψης
Η ανάπτυξη ενεργειών που προωθούν την κοινωνική αλληλεγγύη και ενισχύουν τις δράσεις επανένταξης των ψυχικά ασθενών- στόχων στην αγορά εργασίας

 

ΜΟΝΑΔΕΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Γ΄ Πε.Σ.Υ.Π.

ΜΟΝΑΔΑ ΑΠΕΞΑΡΤΗΣΗΣ ΤΟΞΙΚΟΜΑΝΩΝ-ΑΛΚΟΟΛΙΚΩΝ
" 18 ΆΝΩ "
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ

Γενικά στοιχεία:

Η Μονάδα Απεξάρτησης Τοξικομανών 18 Άνω του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Αττικής είναι ένα από τα δύο ολοκληρωμένα δημόσια προγράμματα απεξάρτησης στην Ελλάδα και ανήκει στο ΕΣΥ.

Λειτουργεί από το 1987 με αρχές που είναι διεθνώς γνωστές και αποδεκτές και αντιμετωπίζει την εξάρτηση σε επίπεδο πρόληψης, θεραπείας και επανένταξης.

Η Μονάδα Απεξάρτησης 18 Άνω υλοποιεί πάνω από δέκα προγράμματα θεραπείας απεξάρτησης από ουσίες ενηλίκων και εφήβων, ανοιχτού και κλειστού τύπου (π.χ. διπλής διάγνωσης, ειδικό γυναικών, παρέμβασης στις φυλακές, συμβουλευτικής και στήριξης εξαρτημένων ατόμων και των οικογενειών τους).


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΠΕΞΑΡΤΗΣΗΣ


1. ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΤΟΞΙΚΟΜΑΝΩΝ
Στοιχεία επικοινωνίας :
Διεύθυνση : Ασκληπιού 19-2ος όροφος
Τηλέφωνα : 210-3611803 ,210-3614242

Ο Συμβουλευτικός Σταθμός αποτελεί δομή με κομβικό ρόλο στη λειτουργία της Μονάδας. Εδώ υλοποιείται η Α' φάση του μεικτού κλειστού προγράμματος απεξάρτησης τοξικομανών που συνεπάγεται την ένταξη σε ομάδες υποδοχής εμψύχωσης και έκφρασης.

Στο Συμβουλευτικό Σταθμό πραγματοποιούνται οι παρακάτω δραστηριότητες :

1. Ευαισθητοποίησή του εξαρτημένου ατόμου στο πρόβλημά του, η σταθεροποίηση της απόφασής του, η εμπλοκή στη θεραπευτική διαδικασία και η ένταξή του στο θεραπευτικό πρόγραμμα.
2. Η παρακολούθηση σε εξωτερική βάση τοξικομανών
3. Η παροχή πληροφοριών στα εξαρτημένα άτομα για θέματα που τους αφορούν
4. Η ενημέρωση και εκπαίδευση σε επαγγελματίες και Φορείς Ψυχικής Υγείας και άλλους σχετικά με τις εξαρτήσεις
5. Η λειτουργία προγραμμάτων συμβουλευτικής και ομάδες γονέων
6. Η πραγματοποίηση του Προγράμματος Διπλής Διάγνωσης που αφορά άτομα εξαρτημένα που
παρουσιάζουν συγχρόνως και ψυχιατρικό πρόβλημα.

Επίσης, στο Συμβουλευτικό Σταθμό γίνεται κλινική και τοξικολογική εξέταση των αλλοδαπών από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (για τη χορήγηση άδειας παραμονής) και των ιδιωτικών αστυνομικών και επαγγελματιών οδηγών (για να πάρουν άδεια εργασίας).2. ΤΟΜΕΑΣ ΕΜΨΥΧΩΣΗΣ (ΓΥΝΑΙΚΩΝ)
Στοιχεία επικοινωνίας :
Διεύθυνση : Σόλωνος 134-3ος όροφος
Τηλέφωνα : 210-3304395, 3304215

3. ΜΟΝΑΔΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΕΞΑΡΤΗΣΗΣ
Στοιχεία επικοινωνίας :
Διεύθυνση : Λεωφόρος Αθηνών- Κορίνθου 374, Χαϊδάρι (Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής )

Πραγματοποιείται η Β' φάση του μεικτού κλειστού προγράμματος για τοξικομανείς με διάρκεια παραμονής 7 μήνες. (Κλίνες : 35).


4. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ- ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΕΞΑΡΤΗΣΗΣ
(ΞΕΝΩΝΑΣ ΨΥΧΙΚΟΥ)

Το τμήμα αυτό δίνει τη δυνατότητα σε γυναίκες που δεν αντέχουν τη θεραπεία στο μεικτό πρόγραμμα να έχουν το δικό τους χώρο, μοναδικό στην Ελλάδα (Διάρκεια παραμονής 7 μήνες, κλίνες: 15).


5. ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
Στοιχεία επικοινωνίας :
Διεύθυνση : Μάρνης 30-6ος όροφος
Τηλέφωνα : 210-5234737, 5234376

Απευθύνεται σε ουσιοεξαρτημένα άτομα, τα οποία είναι αρκετά καλά δομημένα ψυχικά, εργάζονται ή σπουδάζουν και έχουν οικογένεια που τους στηρίζει.
Η θεραπευτική προσέγγιση που χρησιμοποιείται είναι η συστημική ψυχοθεραπεία και γίνεται σε συνεδρίες ατομικές, οικογένειας, ζευγαριού, ομαδικές και με χρήση μονόδρομου καθρέπτη.


6. ΤΜΗΜΑ ΕΦΗΒΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ
Στοιχεία επικοινωνίας :
Διεύθυνση : Ασκληπιού 19-ισόγειο
Τηλέφωνα : 210-3638833, 3638895

Το τμήμα Εφήβων και Νέων υποδέχεται και αντιμετωπίζει εφήβους και νέους χρήστες τοξικών ουσιών όπως και τις οικογένειές τους. Συνεργάζεται επίσης με το ευρύτερο κοινωνικό πλαίσιο του εφήβου και του νέου όταν αυτό επιβάλλεται. Αναπτύσσει, επίσης, δραστηριότητες στον τομέα της πρόληψης και της εκπαίδευσης.
Αποτελεί Εκπαιδευτικό Κέντρο για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές ψυχολογίας των ΑΕΙ. Είναι μέλος Ευρωπαϊκών Δικτύων.


7. ΑΝΟΙΧΤΗ ΓΡΑΜΜΗ
Στοιχεία επικοινωνίας :
Διεύθυνση : Ασκληπιού 19-ισόγειο
Τηλέφωνα : 210-3617089

Εξυπηρετεί σε πανελλαδική κλίμακα όλους όσους ενδιαφέρονται να ενημερωθούν για τις ουσίες και τα αποτελέσματα της χρήσης τους και παραπέμπει τους ενδιαφερόμενους στις κατάλληλες δομές.


8. ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΑΣ ΕΦΗΒΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΤΟΞΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ
Στοιχεία επικοινωνίας :
Διεύθυνση : Μαραθωνοδρόμων 21- Π. Ψυχικό
Τηλέφωνα : 210-6741620, 6743709

Βρίσκεται σε διαδικασία διαμόρφωσης.9. ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗΣ
( Γ' ΦΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ)

Η φάση της Κοινωνικής Επανένταξης (Γ' Φάση του προγράμματος απεξάρτησης) είναι μια μεταβατική περίοδος με τελικό στόχο την κατάκτηση της ικανότητας του απεξαρτημένου να ζήσει μακριά από τις ουσίες αλλά και από το θεραπευτικό πρόγραμμα. Κατά τη διαδικασία της κοινωνικής επανένταξης ο θεραπευόμενος αγωνίζεται να κατακτήσει την ισοτιμία του μέσα στο κοινωνικό σύνολο, να εργάζεται και να ζει στηριγμένος στις δυνάμεις του, ενώ ταυτόχρονα πρέπει να λειτουργεί με βάση τους όρους του θεραπευτικού πλαισίου, με τη συνείδηση ότι το σημαντικότερο σε αυτή την περίοδο της ζωής του είναι η θεραπεία του.

Οι επιδιωκόμενοι στόχοι κατά τη διαδικασία της Κοινωνικής Επανένταξης η οποία έχει διάρκεια περίπου ένα χρόνο είναι :

 • Επαγγελματική κατάρτιση, δημιουργική εργασία
 • Συμμετοχή σε εκπαιδευτικές και άλλες πνευματικές δραστηριότητες
 • Καλλιέργεια ενδιαφερόντων, ενθάρρυνση πρωτοβουλιών
 • Συμμετοχή σε αθλητικές και άλλες δραστηριότητες
 • Συμμετοχή σε πολιτιστικές και καλλιτεχνικές δραστηριότητες
 • Επεξεργασία στρατηγικών αντιμετώπισης του stress και άλλων καταστάσεων υψηλού κινδύνου
 • Δημιουργία συστήματος κοινωνικών στηριγμάτων
 • Δημιουργία νέων σχέσεων. Ανάπτυξη πνεύματος συλλογικότητας και μαχητικότητας
 • Κατάκτηση αυτό-εκτίμησης, αυτό-ελέγχου, αισθήματος προσωπικής επάρκειας
 • Αλλαγή του τρόπου θεώρησης των πραγμάτων και του εαυτού του, διαλεκτική προσέγγιση. Ανάπτυξη της κριτικής σκέψης και συνείδησης, παράλληλα με τη συναισθηματική έκφραση. Σεβασμός της διαφορετικότητας
 • Ανεξαρτησία σε όλα τα επίπεδα από την πατρική οικογένεια. Ανεξάρτητη διαμονή.
 • Πάλη για τη διασφάλιση όλων των ανθρώπινων και δημοκρατικών δικαιωμάτων του σε σύγκρουση με το επικρατούν κλίμα διακρίσεων και κοινωνικού ρατσισμού.

Οι παραπάνω στόχοι του τμήματος επιτυγχάνονται με τις εξής δραστηριότητες:

Ομαδικές > Ομάδα Ραδιοφώνου, Εργαστήρι Κοσμήματος, Εργαστήρι Κεραμικής, Ομάδα Δημιουργίας και Πολιτισμού, Ομάδα Τέχνης, Ομάδα Μουσικής, Ομάδα Θεάτρου, Ομάδα Υποβρύχιας Κατάδυσης, Ομάδα Εργαστηρίου Φωτογραφίας

Δημιουργία δικτύου σχέσεων > με φίλους, συνεργάτες, συντρόφους αλλά και συνθεραπευόμενους, ανθρώπους που βρίσκονται μακριά από τον κόσμο των ουσιών, ανοίγει κανάλια επικοινωνίας και ανοίγεται στην κοινωνία

Το Τμήμα Κοινωνικής Επανένταξης έχει διττό χαρακτήρα. Λειτουργεί ως θεραπευτικό τμήμα για όσους βρίσκονται ακόμα στο πρόγραμμα και ως μεταθεραπευτική υπηρεσία για όσους το έχουν ολοκληρώσει. Και αυτό, στις περισσότερες περιπτώσεις, έχει παίξει καταλυτικό ρόλο στην πρόληψη της υποτροπής.

Η διαδικασία της απεξάρτησης περιλαμβάνει ως αναπόσπαστο στοιχείο της την παρέμβαση του θεραπευτικού πλαισίου στην οικογένεια του θεραπευόμενο, μια παρέμβαση που μπορεί να φτάσει μέχρι τη θεραπεία της οικογένειας .

Μεγάλη έμφαση δίνεται από το πρόγραμμα στο ζήτημα της επαγγελματικής αποκατάστασης όλων των μελών της Κοινωνικής Επανένταξης. Η Κοινωνική Υπηρεσία της Κοινωνικής Επανένταξης ευαισθητοποιεί εργοδότες και φορείς, εκπαιδεύει τους θεραπευόμενους σε τρόπους ανεύρεσης εργασίας, τους ενθαρρύνει να βρουν τις πιθανές κλίσεις τους και να αναπτύξουν νέα ενδιαφέροντα και κοινωνικές δεξιότητες κ.λ.π.10. ΞΕΝΩΝΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗΣ

Δημιουργήθηκε το 1999 για να καλύψει τις ανάγκες διαμονής των θεραπευμένων οι οποίοι είχαν οικονομικό ή στεγαστικό πρόβλημα. Συνολικά φιλοξενούνται στον ξενώνα μέχρι 30 άτομα, μόνο μέλη της Κοινωνικής Επανένταξης του 18 άνω, για διάστημα από 8 έως 36 μήνες (ανάλογα με την περίπτωση του κάθε ασθενούς).

Σκοπός της ύπαρξης του ξενώνα Κοινωνικής Επανένταξης είναι:

 • η εξασφάλιση στέγης και τροφής στους θεραπευόμενους,
 • η υποστήριξή τους στην αντιμετώπιση και αλλαγή του προηγούμενου τρόπου ζωής τους
 • η εκμάθηση των θεραπευομένων να στηρίζονται στις δικές τους δυνάμεις
 • η ανάπτυξης νέου δικτύου σχέσεων
 • η υποστήριξή τους στην εξεύρεση εργασίας η ανεξαρτητοποίησης τους
 • η ανεξαρτητοποίηση τους, σε όλα τα επίπεδα, από την πατρική οικογένεια
 • η εξασφάλιση της δυνατότητας των χρηστών να συνεχίσουν τη θεραπεία τους.


11. ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΜΗΤΕΡΕΣ ΤΟΞΙΚΟΜΑΝΕΙΣ ΜΕ ΑΝΗΛΙΚΑ ΠΑΙΔΙΑ
[εσωτερικής διαμονής]

(Πρόκειται να λειτουργήσει άμεσα)


12. ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΟΞΙΚΟΜΑΝΩΝ
Στοιχεία επικοινωνίας :
Διεύθυνση : Αριστείδου 10-12, Αθήνα

(Πρόκειται να λειτουργήσει άμεσα)


13. ΠΡΟΤΥΠΗ ΑΓΡΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ
(Πρόκειται να λειτουργήσει άμεσα)


14. ΚΙΝΗΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ
(Πρόκειται να λειτουργήσει άμεσα)


(Στοιχεία: Μάρτιος, 2003)

 

ΤΟΜΕΑΣ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΑΛΚΟΟΛ

1. Πρόγραμμα Απεξάρτησης Αλκοολικών του Τμήματος 18 Άνω
Διεύθυνση Τμήματος Ενδονοσοκομειακής Νοσηλείας : Λεωφόρος Καβάλας 360, Χαϊδάρι, στο χώρο του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Αττικής (ΝΑ)
Τηλέφωνα : 210-5323738

Το Πρόγραμμα Απεξάρτησης Αλκοολικών του τμήματος 18 Άνω ανήκει στο ΕΣΥ, αποτελεί τμήμα της Μονάδας Απεξάρτησης του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου (ΨΝΑ) και λειτουργεί από το 1996.

Στα πλαίσια της θεραπευτικής διαδικασίας στο κλειστό πρόγραμμα που διαρκεί τουλάχιστον 12 μήνες πραγματοποιούνται αναλυτικά :

 1. Ομαδική Θεραπεία, δηλαδή ομάδες κοινοβίου (ψυχοθεραπείας) με τη συμμετοχή όλης της θεραπευτικής ομάδας και συντονιστή (3 φορές τη βδομάδα)
 2. Δραματοθεραπεία, Ψυχόδραμα, Θεατρικές ομάδες (2 φορές τη βδομάδα)
 3. Μαραθώνιες συγκεντρώσεις με στόχο τη γνωριμία των μελών του κοινοβίου και τη βελτίωση των μεταξύ τους σχέσεων (2 φορές το χρόνο επί 48ώρου βάσεως )
 4. Ομάδες Επιμορφωτικών Συζητήσεων με θέματα ιστορικά, πολιτιστικά, κοινωνικά, υγιεινή του σώματος, φιλοσοφία του προγράμματος κλπ. (4 φορές τη βδομάδα)
 5. Εργοθεραπεία- Αγγειοπλαστική (2 φορές τη βδομάδα)
 6. Αθλητικές δραστηριότητες : ομάδες ποδοσφαίρου, μπάσκετ, βόλεϊ, μαθήματα κολύμβησης, ορειβασία
 7. Ατομικές συνεδρίες που αφορούν προσωπικά ζητήματα των θεραπευομένων
 8. Ψυχαγωγικές εκδηλώσεις που περιλαμβάνουν κινηματογραφικές βραδιές, εξόδους σε μουσεία, θέατρα, αίθουσες τέχνης, θεατρικές παραστάσεις σε όμορους δήμους και συζητήσεις για θέματα αλκοόλ
 9. Τοξικολογικός έλεγχος ούρων (2 φορές τη βδομάδα)
 10. Νοσηλευτική και άλλη φροντίδα
 11. Ομάδες Αγρυπνίας (4 φορές το χρόνο)
 12. Ημέρες φιλοξενίας με σκοπό τη βελτίωση των σχέσεων των εξαρτημένων με το περιβάλλον τους (2 φορές το χρόνο 4 γιορτές )
 13. Εκπαιδευτικά μαθήματα (3 φορές τη βδομάδα)
 14. Ομάδες Ανωνύμων Αλκοολικών
 15. Ομάδες Κοινού Ταμείου
 16. Ομάδες Καθαριότητας
 17. Ομάδες Κήπου
 18. Ομάδες Κουζίνας

2. Συμβουλευτικός Σταθμός Μονάδας Απεξάρτησης Αλκοολικών
Στοιχεία επικοινωνίας :
Διεύθυνση : Τροίας 19, Κυψέλη (Συμβουλευτικός Σταθμός)
Τηλέφωνα : 210-3304177-8, φαξ : 210-3304102

Στο Συμβουλευτικό Σταθμό πραγματοποιείται η πρώτη επαφή όπου τόσο ο ενδιαφερόμενος όσο και οι συγγενείς του ενημερώνονται για το Πρόγραμμα. Στη συνέχεια ο ίδιος ο εξαρτημένος παρακολουθεί ατομικές συναντήσεις με το θεραπευτή. Εφόσον αποφασιστεί η ένταξή του στο Πρόγραμμα αρχίζει η προσπάθεια της σταδιακής διακοπής χρήσης της ουσίας. Η συνέπεια και η συνεργασία του εξαρτημένου θα κρίνουν τη συμμετοχή του σε ομάδα προετοιμασίας. Η ομάδα αυτή στοχεύει στη σταθεροποίηση της απόφασης του εξαρτημένου για θεραπεία και στην πληρέστερη ενημέρωση για τη λειτουργία του Προγράμματος.

Μετά από ένα σύντομο διάστημα εβδομαδιαίων συναντήσεων της ομάδας προετοιμασίας, προγραμματίζεται η εισαγωγή της ομάδας στο τμήμα της ενδονοσοκομειακής νοσηλείας.

(Στοιχεία : Φεβρουάριος, 2003)


ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ για εξαρτήσεις σε ουσίες

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Αντιμετώπιση της Εξάρτησης από Ουσίες
www.ypyp.gr/Gr/healthgr/healthgr.htm


Οργανισμός Κατά των Ναρκωτικών - Ο.ΚΑ.ΝΑ.
www.okana.gr

Κέντρο Θεραπείας και Απεξάρτησης - ΚΕ.ΘΕ.Α.
www.kethea.gr

Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγιεινής
Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης για τα Ναρκωτικά
www.ektepn.gr

European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction
www.emcdda.org

DrugScope
www.drugscope


Στοιχεία Επικοινωνίας

Τηλέφωνα Επικοινωνίας 2ης ΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ

213 2004 200 & 205

210 42 12 180/228

2Η ΔΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

Bρείτε μας στον Χάρτη